Welcome to the Armenian Community Centre of Toronto

Հայ Կեդրոնը կը ծառայէ Թորոնթոհայ գաղութին, համաշխարհային շարք մը միութիւններու ընդմէջէն, որոնց իւրաքանչիւրը ունի իր առանձնայատուկ բնոյթը եւ գործելադաշտը՝ երիտասարդական, երէցներու, ընկերային, կրթական, մշակութային, բարեսիրական, մարզական, սկաուտական, քարոզչական: Հայ Կեդրոնի հովանիին ներքոյ, այս միութիւնները կը գործեն նաեւ Թորոնթոյի մէջ եւ օգտագործելով կեդրոնի բազմաբնոյթ կառոյցի դիւրութիւնները՝ լաւագոյնս կը ծառայեն գաղութին:The Armenian Community Centre (ACC) serves the Canadian - Armenian community of Toronto via several worldwide organizations that specialize in specific aspects of Canadian Armenian life. Whether it be youth, senior, social, educational, cultural, sporting, scouting, political or advocacy programs, there is an organization that is working to serve that segment of the community’s needs. The ACC acts as the umbrella under which these organizations operate within Toronto, and provides its facility resources to these organizations in order to allow them to best serve the community.

The Toronto chapter of Hamazkayin Armenian Educational and Cultural Society (‘Hamazkayin’) was established in 1969 and the first event held in December, 1969 was dedicated to Father Komitas.

The motto of the Homenetmen General Athletic and Scouting Organization is “elevate yourself… to elevate others.” It is with that spirit that the organization has been functioning in Toronto since ...

The Armenian Relief Society of Toronto - “Roubina” Chapter is a vibrant organization with over 400 members. The Toronto chapter was originally founded in 1924 when a group of Armenian ...

The Armenian Youth Federation of Canada (AYF Canada) is a youth organization composed of enthusiastic and energetic young people between the ages of 16 to 26 who are bound by ...

ARF Junior Organization of Canada (ARF JOC)

"Rosdom" & "Chrisdapor" Chapters

The Armenian Youth Federation Juniors Organization of Canada (AYF JOC) brings together Armenian youth and promotes amity among all Armenians in order to engender a mutual commitment for a united, ...

The Armenian Community of Toronto Senior Citizens Association is one of the most active organizations in the Armenian community of Toronto.

Upcoming events